பையர்பாக்ஸ் (Firefox) | Tamil #Shorts


பையர்பாக்ஸின் முக்கியத்துவத்தை உணர்வோம், இணையவலை சுதந்திரத்தை பாதுகாப்போம். (Understand the importance of Firefox, save web standards)

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Tags:

Links:
mozilla.org

%d bloggers like this: