வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2024-03-31 | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்: காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு வாராந்திர கூட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள்.

Parameshwar’s News
news.itsfoss.com/lingmo-os/
news.itsfoss.com/snoopgod-linux/
9to5linux.com/tails-6-1-is-out-to-mitigate-the-rfds-intel-cpu-vulnerabilities-fix-more-bugs
9to5linux.com/red-hat-warns-fedora-linux-40-41-and-rawhide-users-about-critical-security-flaw

Thanga Ayyanar’s News
pwning.tech/nftables/
– it seems feasable that all versions from atleast (including) v5.14.21 to (including) v6.6.14 are exploitable, depending on the kconfig values (details below). This means that at the time of writing, the stable branches linux-5.15.y, linux-6.1.y, and linux-6.6.y are affected by this exploit, and perhaps linux-6.7.1 as well.
github.com/Notselwyn/CVE-2024-1086
www.zimaboard.com/blog/intelligent-ups-model-based-on-modular-design-case-for-zimaboard.html
fullcirclemagazine.org/

Mohan’s News
www.phoronix.com/news/Linux-6.9-KVM
www.phoronix.com/news/Linux-6.9-Deprecates-EXT2
www.phoronix.com/news/XZ-CVE-2024-3094

%d bloggers like this: