ஸ்வயம் (Swayam – MOOC) | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் ஸ்வயம் (Swayam) MOOC பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Links:
swayam.gov.in/

Tags:
#Swayam #MOOC

%d bloggers like this: