மேன் – லினக்ஸ் கமாண்ட் – 0 – காணொளி

 

 

லினக்சு இயங்கு தளத்தில் உள்ள command கள் பற்றிய தொடரில் முதலாவது command ஆக மேன் – லினக்ஸ் கமாண்ட்

– பரதன் தியாகலிங்கம், இலங்கை www.kernel.org/doc/man-pages/

%d bloggers like this: