Bigdata – ஒரு அறிமுகம் – பாகம் 2 – ஒலிக்கோப்பு

Bigdata – ஒரு அறிமுகம் – பாகம் 2 – ஒலிக்கோப்பு

உரை – பிரசன்ன குமார் [ prassee.sathian@gmail.com ]

 

Bigdata – ஒரு அறிமுகம் – ஒலிக்கோப்பு – பாகம் 1 ஐத் தொடர்ந்து,
பாகம் 2 ன் ஒலிக்கோப்பு இங்கே.

 

Bigdata – ஒரு அறிமுகம் – பாகம் 2 – ஒலிக்கோப்பு

 

%d bloggers like this: