எளிய, இனிய கணினி மொழி – ரூபி – 17 – ரூபியில் while மற்றும் until loops

ஒரு நிரல்பகுதியை மீண்டும் மீண்டும் இயக்கச்செய்ய, மடக்கு கட்டளைகள் (loop statements)பயன்படுகிறது. இந்த அத்தியாயத்தில் while மற்றும் until மடக்கு கட்டளையை பயன்பாடுகளில் எப்படி பயன்படுத்து என்பதை காணலாம்.

ரூபி while loop:
ரூபி while ஆனது ஒரு குறிப்பிட்ட expression false ஆகும் வரை அந்த loop செயல்படும்.
[code lang=”ruby”]
while expression do
… ruby code here …
end
[/code]
மேலே உள்ளதில், expression என்பது ரூபி expression ஆகும், இது ஒன்று true-வாகவோ அல்லது false ஆகவோ இருக்கும். ruby code here-இதில் செயல்படுத்த வேண்டிய நிரலாகும். முதலில், while திறவுச்சொல்லையடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள expression மதிப்பிடப்படும். அதன் மதிப்பு true-ஆக இருந்தால், while-ஐத்தொடர்ந்து கொடுக்கப்பட்ட நிரல்பகுதி செயல்படுத்தப்படும். இந்த நிரல்பகுதி செயல்படுதப்பட்டபின், expression மீண்டும் மதிப்பிடப்படும். அதன் மதிப்பைப்பொருத்து நிரல்பகுதி மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். மதிப்பு false-ஆக இருந்தால், நிரல்பகுதி செயல்படுத்தப்படாது.
உதாரணத்திற்கு,
[code lang=”ruby”]
i = 0
while i < 5 do
puts i
i += 1
end
[/code]
மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் i-ன் மதிப்பான 5 விட குறைவாக இருக்கும்வரை,i-ன் மதிப்புகளை அச்சிடும். விடை பின்வருமாறு:
[code lang=”ruby”]
0
1
2
3
4
[/code]
இதில் do கொடுப்பது கட்டாயமில்லை,
[code lang=”ruby”]
i = 0
while i < 5
puts i
i += 1
end
[/code]

while loops-யை இடைநிறுத்தல்:
சில நேரங்களில் while expression false ஆவதற்கு முன்னதாக while loop-யை இடைநிறுத்தம் செய்ய நேரிடலாம். இதை break if statement-டை கொண்டு செய்யலாம்:
[code lang=”ruby”]
i = 0
while i < 5
puts i
i += 1
break if i == 2
end
[/code]
மேலே உள்ள loop-யில் i ஆனது 5-க்குப் பதிலாக 2-ஆக இருக்கும்போதே loop-யை விட்டு வெளியேறிவிடும்.

Unless மற்றும் until:
ரூபியின் until கட்டளையை while விட மாறுப்பட்டதாகும். Until expression ஆனது true ஆகும்வரை loop ஆகி கொண்டிருக்கும்.
[code lang=”ruby”]
i = 0
until i == 4
puts i
i += 1
end
[/code]
விடை பின்வருமாறு,
[code lang=”ruby”]
0
1
2
3
[/code]
Until கட்டளையை பின்வருமாறும் பயன்படுத்தலாம்,
[code lang=”ruby”]
puts i += 1 until i == 5
[/code]


— தொடரும்
பிரியா – priya.budsp@gmail.com – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

%d bloggers like this: