என்ஜினிக்ஸ் வெப் சர்வர் நிறுவுதல் | Nginx webserver installation Ubuntu20.04 | Tamil


இந்த காணொளியில்
Nginx webserver Installation in ubuntu 20.04
Create customized index.html
Run Nginx in customized port
பற்றி காண்போம்

ஆக்கம்: த.தனசேகர் tkdhanasekar@gmail.com
காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு
ஊக்கம்: foss community

Links:
github.com/tkdhanasekar/Linux_System_Administraton/blob/main/Ubuntu/13Nginx_webserver_ubuntu_installation.md

Tags:
#nginx #linuxintamil #linuxsystemadministration #linuxadministration

%d bloggers like this: