வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-07-30


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

Kernel vulnerability fixed
www.phoronix.com/news/Linux-Mitigate-Zenbleed

LXC and LXD
linuxcontainers.org/lxc/news/
linuxcontainers.org/lxd/

EMACS 29.1 finally released!
lists.gnu.org/archive/html/emacs-devel/2023-07/msg00879.html

Inkscape 1.3 released!
inkscape.org/doc/release_notes/1.3/Inkscape_1.3.html

Debian supports RISC-V
lists.debian.org/debian-riscv/2023/07/msg00053.html

Zorin OS released

Zorin OS 16.3 Released with New Upgrade Utility, Zorin Connect Improvements

New windows manager from gnome is on the way

GNOME Devs Are Working on a New Window Management System

Alternative mobile connect (Zorin connect) options in linux
kdeconnect.kde.org/
extensions.gnome.org/extension/1319/gsconnect/

பங்களித்தவர்கள்:
காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின் மாதாந்திர கூட்டத்தில் பங்குபெற்ற நண்பர்கள்.

%d bloggers like this: