இயன் மொழி ஆய்வு – ஒரு அறிமுகம்

 

மன்றம் நிகழ்வில் வணங்காமுடி என்ற செல்வகுமார் (indicnlp.org/) அவர்களின் உரைக்கான படவில்லைகள்.

 

%d bloggers like this: