புத்தக சேமிப்பாளர் திரு. தமிழப்பனார் அவர்களுடன் விக்கி மூலம் தன்னார்வலர் திரு. பாலாஜி உரையாடல் – ஒலியோடை

கணியம் - தமிழ் கணிநுட்பம் - Kaniyam - Tech News in Tamil
கணியம் - தமிழ் கணிநுட்பம் - Kaniyam - Tech News in Tamil
புத்தக சேமிப்பாளர் திரு. தமிழப்பனார் அவர்களுடன் விக்கி மூலம் தன்னார்வலர் திரு. பாலாஜி உரையாடல் - ஒலியோடை
/

புத்தக சேமிப்பாளர் திரு. தமிழப்பனார் அவர்களுடன் விக்கி மூலம் தன்னார்வலர் திரு. பாலாஜி உரையாடலின் ஒலிப்பதிவு.