எளிய, இனிய கணினி மொழி – ரூபி – 13 – ரூபி கணித செயற்கூறுகள்

ரூபியில் கணித கூறானது (math module) நிரலருக்கு பல செயற்கூறுகளைக் கொடுக்கிறது. இதை கொண்டு பல கணக்கீடுகள் செய்ய முடியும். கூடுதலாக இதில் இரண்டு பொதுவான மாறிலிகள் (mathematical constants) உள்ளன.

ரூபி கணித மாறிலிகள்:

கணித கூற்றில் உள்ள மாறிலிகளை, Constants என்ற செயற்கூற்றை பயன்படுத்தி, பட்டியலிடலாம்.

[code lang=”ruby”]
Math.constants
=> ["E", "PI"]
[/code]

ரூபியின் தற்போதைய பதிப்பின்படி இரண்டு மாறிலிகளே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை :: குறியீட்டை பயன்படுத்தி அணுகலாம்.

[code lang=”ruby”]
Math::PI
=> 3.14159265358979

Math::E
=> 2.71828182845905
[/code]

ரூபி கணித செயற்கூறுகள்

ரூபியில் பலவகையாக கணித செயற்கூறுகள் உள்ளன. அதை பின்வரும் அட்டவணையில் காணலாம்.

Method name

Description

Math.acos, Math.acos!

Arc cosine

Math.acosh, Math.acosh!

Hyperbolic arc cosine

Math.asin, Math.asin!

Arc sine

Math.asinh, Math.asinh

Hyperbolic arc sine

Math.atan,Math.atan!, Math.atan2, Math.atan2!

Arc tangent. atan takes an x argument. atan2 takes x and y arguments

Math.atanh, Math.atanh!

Hyperbolic arc tangent

Math.cos, Math.cos!

Cosine

Math.cosh, Math.cosh

Hyperbolic cosine

Math.sin, Math.sin!

Sine

Math.erf

Error function

Match.erfc

Complementary error function

Math.exp, Math.exp!

Base x of Euler

Math.frexp

Normalized fraction and exponent

Math.hypot

Hypotenuse

Math.ldexp

Floating-point value corresponding to mantissa and exponent

Math.sinh, Math.sinh!

Hyperbolic sine

Math.sqrt, Math.sqrt!

Square root

Math.tan, Math.tan!

Tangent

Math.tanh, Math.tanh!

Hyperbolic tangent

 

சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

இப்போது கணித செயற்கூறுகளை எப்படி பயன்படுத்துவது என பார்க்கலாம்.

வர்க்கமூலத்தை கண்டுப்பிடிக்க,

[code lang=”ruby”]
Math.sqrt(9)
=> 3.0
[/code]

அல்லது Euler calculation:

[code lang=”ruby”]
Math.exp(2)
=> 7.38905609893065
[/code]

ரூபி தர்க்க செயற்குறிகள்:

தர்க்க செயற்குறிகளை (logical operators), Boolean operators என்றும் சொல்லலாம். ஏனென்றால் இது expression மதிப்பிட்டு true அல்லது false-யை திருப்பி அனுப்பும்.
முதல் படியாக, இவ்வகை செயற்குறிகள் ரூபியில் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை அறிய, நிரல் எழுதுவதற்கு முன்பாக, ஒரு சொற்றொடரை எழுதிப்பார்க்கலாம். var1, var2 என்று இரு மாறிகளை எடுத்துக்கொண்டு இதை முயற்சித்துப்பார்க்கலாம்:

If var1 is less than 25 AND var2 is greater than 45 return true.
இதில்,”AND” என்பதே தர்க்க செயற்குறி ஆகும். இந்த expression-னை ரூபியில், ஒப்பீட்டு (comparison operator) மற்றும் and அல்லது && என்ற தர்க்க செயற்குறிகளைப் பயன்படுத்தி எழுதலாம்.

[code lang=”ruby”]
var1 = 20
var2 = 60
var1 < 25 and var2 > 45
=> true
[/code]

அதேபோல்,
If var1 is less than 25 OR var2 is greater than 45 return true.
இதில் “OR” பதிலாக ரூபியில் or அல்லது “||” பயன்படுத்த வேண்டும்.

[code lang=”ruby”]
var1 < 25 or var2 > 45
=> true
[/code]

மற்றொரு தர்க்க செயற்குறி, not operator ஆகும். இது expression-னின் விடைக்கு எதிர்மறையான மதிப்பைத்தரும். NOT operator –க்கு ரூபியில் !குறியீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும்.

[code lang=”ruby”]
10 == 10
=> true

!(10 == 10) #not operator கொண்டு விடை எதிர்மறையானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
=> false
[/code]

— தொடரும்

பிரியா – priya.budsp@gmail.com – ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

%d bloggers like this: