எளிய செய்முறையில் C – பாகம் – 3

 

சென்ற இதழில் உள்ளீடு(input) மற்றும் “விடுபடு தொடர்” (Escape Sequence) என்பதை பார்த்தோம். இப்போது மாறிகள்/மாறிலிகள் மற்றும் அதன் பயன்களை (Variables and uses) பார்ப்போம்

மாறிகள்(variables):

மாறிகள் எனபது ஒரு பெயர் – அது சேமிப்பு இடத்தை (Storage Location pointed by a name) குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக வேகம்(Speed) என்பதை “S” என்ற பெயரில் குறிக்கலாம். இது எந்த ஒரு எண்ணாகவும் இருக்கலாம்.

மாறிலிகள்(Constants)

மாறிலிகள் என்பதுவும் ஒரு பெயரே. ஆனால் இதன் மதிப்பு எப்போதும் மாறாது. எடுத்துக்காட்டாக கணிதத்தில் பை(pi – π) என்ற மாறிலியை அனைவரும் அறிவோம். அதன் மதிப்பு 3.143.இது எப்போதும் மாறாது. இதனை “PI = 3.143” என்று குறிப்போம்.

மாறிகளை கீழ்கண்டவாறு நாம் குறிப்பிடுவோம்

<Data Type> <Variable Name List>

இங்கு Data Type என்பது மாறியை குறிக்கும் வகையாக கறுதப்படுகிறது. Variable Name List என்பது மாறிகளின் பெயர் வரிசை. இவற்றை பற்றி கீழே காண்போம்.

தரவு வகைகள்(Data Types):

இந்த மாறிகள் மற்றும் மாறிலிகள் வகைப்படும்.

௧. முழு எண் (integers)

௨. தசம எண் (floating points)

௩. உருச்சரம் (Characters)

. முழு எண் (integers)

முழுமையான எண்களை குறிக்க இவ்வகை மாறிகள் பயன்படுகின்றன. இவற்றை கீழ்கண்டவாறு நாம் குறிக்கலாம்

int a,b,c;

இங்கு a என்பது ஒரு மாறி ஆகும். அதனைப் போலவே b,c ஆகியனவும் வெவ்வேறு மாறிகள் ஆகும். இவற்றில் நாம் முழு எண்களை பதித்து வைக்க முடியும்.

. தசம எண் (floating points)

இது தசம எண்களை குறிக்க பயன்படுகிறது. இவற்றை கீழ்கண்டவாறு நாம் குறிக்கலாம்.

float d,e,f;

. உருச்சரம் (Characters)

இது உருச்சரங்களை (characters like A-Z a-z 0-9 etc )பதிக்க பயன்படுத்தபடுகிறது..

char g,h,i;

மாதிரி நிரல்:

/*datatypesamples.c*/

<stdio.h>

int main()

{

char name[20];

int age;

float height;

printf(“Please enter your name, age and height :”);

scanf(“%s %d %f”,name,&age, &height);

printf(“\nThank you Mr.%s”,name);

printf(“\nYour age : %d your height : %f\n”,age, height);

return 0;

}

Output

$ gcc datatypesamples.c

$ ./a.out

Please enter your name, age and height :john 30 5.8

Thank you Mr.john

Your age : 30 your height : 5.800000

இங்கு int, float மாறிகள் நேரிடையாக பயன்படுதிருக்கிறோம். ஆனால் char மாறி அருகில் [10] என்று ஒன்று உள்ளது. அதன் பெயர் வரிசை (array). அவற்றை பற்றி அடுத்த பகுதியில் காண்போம்.

 

 

%d bloggers like this: