குனு லினக்ஸ் நிறுவுதல் விழா – கடலூர் – மார்ச் 14 2021

இன்று கடலூரில் குனு லினக்ஸ் நிறுவுதல் விழா நடைபெறுகிறது.

மேலும் விவரங்களுக்கு படம் காண்க.

%d bloggers like this: